ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

S.

NO

 

KİRAYA VERİLECEK
TAŞINMAZIN ADRESİ

 

 

M2

 

MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ TL)

 

GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)

 

İHALE
TARİHİ

 

 

1

 

Durugöl Mah.1068.Sok.Ordu Stadyumu Güney Tribünü Altı

 

 

628 m2

 

 

435.000,00 TL

 

 

13.050,00 TL

 

13.06.2024
Perşembe
Saat : 10.00

 

Yukarıda belirtilen taşınmazın ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile 13.06.2024 tarihinde saat 10.00’da Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin  döküman satış bedeli olan 200,00 TL (İkiyüz TL) yi Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Ordu Merkez Ziraat Bankasındaki  TR090001000217383688695056 nolu hesabına yatırdıktan sonra İhale ve Satın Alma Biriminden dekont karşılığında ihale dökümanını satın alıp,aşağıda belirtilen ''İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLER'' başlığı altındaki hususları yerine getirmeleri zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLER aşağıda ve ilgili şartnamelerde belirtilen belgeleri dosya halinde kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermek zorundadır.
1- a) Kanuni ikametgah sahibi olduklarına dair belge,(ikametgah veya adres beyanı)
b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisini (T.C.Kimlik Numaralı) ,tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin sunulması (Gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri)
d)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini vermeleri,
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontunu veya banka teminat mektuplarını vermeleri. Nakit olarak verilecek geçici teminatların Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ordu Merkez Şubesi TR270001000217806272345001 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini,
h) ihale ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı sunmaları gerekmektedir.

2- İhale işlemine ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale ve Satın Alma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

3-İhaleden doğacak tüm masraflar (KDV,sözleşme damga vergisi,karar pulu,Gençlik ve Spor Bakanlığı payı) ihaleyi alana aittir. Masraflar idari şartnamede ayrıca belirtilmiştir.

4-İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.